Brasil.Meu.Amor

11 tekstów – auto­rem jest Bra­sil.Meu.Amor.

"Bo życie jest słod­kim kłam­stwem, a śmierć ok­rutną prawdą..." x 

myśl
zebrała 5 fiszek • 30 września 2013, 17:25

"Codzien­nie mówię 'Jest cu­dow­ny, ideal­ny...'. Szko­da tyl­ko, że tak bar­dzo niereal­ny..." x
Amor In­fi­nito I.N ♥ 

myśl
zebrała 3 fiszki • 29 września 2013, 13:17

Człowiek jest naj­szczęśliw­szy kiedy ma blis­kiego przy­jaciela - ko­goś ko­mu ufa, z kim się śmieje, z kim płacze, z kim jest bez względu na wszys­tko, kto go ro­zumie, kto jest ta­ki jak on, a przy­naj­mniej w 99,9% podobny... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 27 września 2013, 17:40

"Kiedy pat­rzę w lus­tro o po­ran­ku, czuję za­pach - per­fu­my. Przy­pomi­nają mi Ciebie.
Za każdym ra­zem kiedy za­mykam oczy... Widzę Cię..." ~ I.N .x

(przetłumaczo­ne by Brasil.Meu.Amor)

"E que Eu te amo tan­to... "

myśl
zebrała 2 fiszki • 3 sierpnia 2013, 11:50

"Wa­kacyj­ny wy­jazd - i hu­mor od ra­zu sta­je się lep­szy..." :) 

myśl
zebrała 3 fiszki • 1 sierpnia 2013, 13:17

Jes­teś tak da­leko... A ja nic nie mogę zro­bić. Mogę tyl­ko marzyć. Dzięki te­mu ja­koś jeszcze żyję... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 31 lipca 2013, 11:30

To co mi zos­tało, to oglądać Two­je zdjęcia... x

x amor in­fi­nito I.N x 

myśl
zebrała 7 fiszek • 30 lipca 2013, 11:12

Dziękuję Ci za Twój piękny uśmiech, śliczny głos, każdą piosenkę, Two­je bar­dzo (!) ład­ne oczy, każde "show" ( cho­ciaż na żad­nym nie byłam =( ). Dziękuję za miłość dla fanów... Dziękuję za wszys­tko. Dziękuję za to, że jes­teś. x

x Dla I.N


" Vo­ce e meu ido­lo ! "
x te amo x 

myśl
zebrała 7 fiszek • 29 lipca 2013, 11:32

Marze­nia są po to, aby je spełniać. Nie ważne co mówią o nich in­ni. Idź po swo­je i nig­dy się nie poddawaj. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 28 lipca 2013, 12:26

Ludzie mają wiele prob­lemów. A raczej myślą, że je mają. Pew­na dziew­czy­na "ma" prob­lem. "Mo­ja ulu­biona bluz­ka ma dziurę w ręka­wie." Po­myślmy, czy można to naz­wać 'prob­le­mem'. W wy­pad­ku gi­nie 80 osób [tra­gedia] vs. por­wa­na bluz­ka -,- 

myśl
zebrała 2 fiszki • 26 lipca 2013, 13:08
Zeszyty
  • Mundo Melhor – Wys­tar­czy je­den tek­st - i życie sta­je się lep­sze.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Brasil.Meu.Amor

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność